Kuruluş Çalışmaları

Posted By abhazfed On Cumartesi, Aralık 28th, 2013 With 0 Comments

(29 Kasım 2009, Düzce)

İstanbul Kafkas Abhaz Kültür Derneği 1 Kasım 2009 tarihli Olağan Genel Kurulunda, Abhaz Kültür Derneklerinin bir üst kuruluşla örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili alınan kararın değerlendirilmesi ve yapılacak işlerin görüşülmesi amacıyla diğer Abhaz Kültür Derneklerinin yöneticileri ile 29 Kasım 2009 tarih Düzce Abhaz Kültür Derneğin ofisinde toplanmıştır.

Toplantıya, İstanbul Kafkas Abhazya Kültür Derneği Yönetim Kurulunda belirlenen çalışma grubunun yapmış olduğu çağrıya, Ankara, Bolu, Düzce, İnegöl, İstanbul Abhaz ve Kdz. Ereğli Kafkas Dernek Başkanları, yönetim kurulu ve bazı üyeler katılmışlardır.

Sayın Avni Sıçrar’ın başkanlığında başlayan toplantıda katılımcı dernek başkanları tek tek söz alarak Abhaz federasyonu kurulması konusunda mutabakatlarını bildirmişlerdir. Sayın Avni Sıçrar’ın mazereti nedeni ile ayrılmasından sonra toplantı Sayın Cahit Kale tarafından yönetilmiştir. Ortak deklarasyon yayınlanması, Federasyonun merkezinin İstanbul olması ve 5 kişilik çalışma komisyonun kurulması hususları tek tek oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

(İnegöl Dernek Başkanı Sayın Telat Özdemir, federasyon merkezinin Ankara olması konusunda görüş bildirmiştir.)

Abhaz Dernekleri Federasyonu Çalışma Komisyonuna, Feridun Aksoy, Ahmet Ceylan, Bülent Özbelli, Cihan Zafer ve İlhan Kıymet seçilmişlerdir.

Kuruluş Komisyonu, federasyon tüzüğün hazırlanması, hukuki ve teknik konularda gerekli çalışmaların yapılması ve Türkiye genelinde bölge ziyaretleri yaparak toplumumuzun bilgilendirilmesi ayrıca, kuruluş ile ilgili yardımcı olabilecek kişileri komisyona dâhil edilmesi konusunda da yetkilendirilmiştir.

Bir sonraki değerlendirme toplantısının, diğer ilgili derneklerin de katılımı sağlanarak, 9 Ocak Cumartesi saat 13.00’de İnegöl’de yapılması kararlaştırılmıştır.

Saygılarımızla

Abhaz Dernekleri Federasyonu Kuruluş Komisyonu

KATILIMCI DERNEKLER TOPLANTIYA KATILAN DERNEK TEMSİLCİLERİ
1- Ankara Abhaz Kültür Derneği Cahit Kale (Açba), Feridun Aksoy (Akusba), İhsan Cıba (Ajiba), Ayhan Cıba   (Ajıba)
2- Bolu Abhaz Kültür Derneği Ümit Atile (Atıyba), Semih Pala (Palba)
3- Düzce Abhaz Kültür Derneği İlhan Kıymet (Kuazba), Melih Parlak (Azınba) Aydın Zorlu (Ayüzba), Avni   Şıçrar (Turkipa), Oktay Koçak (Aşba), Aycan Atay (Bedia), Erol Bayrak   (Vanaca), Bilgin Özcan (Ayüzba)
4- İnegöl Abhaz Kültür Derneği Telat Özdemir (Kabba), Basri Sarıkaya (Agırba), İrfan Kap (Kabba)
5- İstanbul Kafkas Abhaz Kültür Derneği Cihan Zafer (Açüyba), Bülent Özbelli (Ayüzba), Cezmi Zafer (Açüyba)

 

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU KURULUŞ BİLDİRİSİ,

DİLİMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ, ULUSUMUZ ve

ABHAZ DEVLETİ’NİN GELECEĞİ İÇİN

ABHAZ ÖRGÜTLENMESİ

(29.11.2009)

Abhazların binlerce yıldır anavatanları Abhazya’da sürdürdükleri var olma mücadelesi yaklaşık 150 yıl önce gerçekleşen sürgün nedeni ile sınırları dışına taşarak yeni bir boyut kazanmıştır.

Diasporanın bu mücadeledeki hareket tarzı anavatan Abhazya ile birçok konuda paralellik göstermekle birlikte öncelikli meselesi, sürgüne ve onun yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen sıkı sıkıya sarılarak korudukları ulusal kimlik bilincini geliştirici faaliyetler yürütmek, bugüne ulaştırabildikleri kültürlerini gelecek kuşaklara aktarabilmektir.

Yıllardır kimliği, kültürü, dili inkâr yoluyla yok edilemeyen Abhaz ulusu hakkında niyetlenilen soykırım: “Abhazları yok etmek için gerekirse yüz bin Gürcüyü feda ederiz’’ diyen Gürcü komutanın cümlesinde ifade buldu. Hiçbir savunma aracı olmayan Abhaz halkına karşı orantısız bir güçle Gürcistan tarafından başlatılan saldırının gerçek hedefi böylece ortaya kondu.

Bu saldırı kendi kaderini tayin edemeyen bir halkın başka halkların içinde eriyip kaybolacağı, yok olacağı gerçeğini bir kez daha acımasızca ortaya koydu. Abhaz halkının yok edilmesi amacıyla başlatılan savaş; ulusal bilinç, var olma hakkı, kararlılığı ve gücü ile direnen Abhazlar tarafından kazanıldı.

Abhazlar tüm dünyaya özgür, demokrat, kendi kaderini tayin edebilmiş bir ulus olarak varlığını kabul ettirdi. Tarihte kesintiye uğratılan Abhaz devletinin varlığı yeniden tesis edildi. Abhaz ulusu bugün bağımsızlıklarını tüm dünyaya tescil ettirme mücadelesini sürdürüyor.

2000’li yıllarda dünyada yaşanan değişimlere paralel olarak, yaşadığımız bölgede meydana gelen değişimler de göz önünde bulundurulduğunda,

ABHAZ DİASPORASININ Abhaz ulusu ve Abhaz devleti için önemi yadsınamaz ve Abhaz diasporası da bunun farkındadır.

Yaşanan yeni tarihsel süreçte, farklılaşan politik tercihler de değerlendirilince, çeşitli örgütlenmeler içine savrulmuş Abhaz derneklerinin tek çatı altında toplanarak faaliyetlerini belli bir disiplin içinde koordine edebileceği ve mevcut bölünmüşlüğe son verecek bir iç örgütlenmenin kaçınılmaz olduğu gerçeği daha iyi anlaşılmaktadır..

Abhaz diasporasının, dilini, kültürünü, kimliğini, varlığını koruması, tanıtması ve kendini ifade edebilmesi, ancak kendi demokratik kitle örgütlenmeleri ile gerçekleşebilir.

Halkın kendini ifade etme aracı kendi örgütüdür.

Doğru zamanda, doğru yerde ve birlikte alınan doğru kararların başarının temeli olduğu bir gerçektir.

Abhaz liderliği ve halkının bugün elde ettiği bağımsızlık bunun göstergesidir.

Diasporadaki Abhazlar tüm bu gerçekler ışığında, doğru ve kalıcı demokratik bir kitle örgütlenmesine ihtiyaç duyulduğunu kendilerini temsil eden Abhaz dernekleri vasıtasıyla dile getirmişler, böyle bir örgütlenmenin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talebinde bulunmuşlardır.

Bu talep çerçevesinde yapılan tarama çalışmaları neticesinde şu an için bu talebi karşılayacak en uygun örgütlenme biçiminin Abhaz Dernekleri Federasyonu olduğu görülmüştür.

Abhaz ulusu girilen geri dönülemez yolda, taraf olmayanın bertaraf olacağı gerçeğiyle geleceğe yönelik adımlar atarken, vatansız var olmanın mümkün olmayacağı bilinciyle, bağımsızlığın korunması yolunda devletine tüm gücüyle destek olacaktır.

Kurulacak Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun kardeş Kuzey Kafkas halkları ile iletişim içinde bir dinamizm oluşturacağına ve Abhazya ile dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak:

Türkiye’de yaşayan tüm Abhazlar’a ulaşarak anadili ve kimliği ile sosyal, kültürel ve yaşamın diğer tüm alanlarında birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını sağlayacak projeleri belirlenen prensipler ve disiplin dâhilinde koordine edecek,

Tüm kardeş Kuzey Kafkas halkları ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde,

Abhaz halkı ve onurlu mücadelesi için,

Abhazya Cumhuriyeti’nin bugüne kadarki bağımsızlık ve tanınma mücadelesinde ve temsil faaliyetlerinde Abhazya Cumhuriyeti devleti tarafından akredite edilen kişi ve kurum/kuruluşlar ile omuz omuza ve gerekirse eşgüdüm halinde çalışacaktır.

BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK BİR KİTLE ÖRGÜTLENMESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, GELECEK KUŞAKLARA VE ABHAZ HALKINA BORCUMUZDUR.

Ulusunun onurunu kendi onuru sayan herkesin tek ses olarak dayanışma içinde olacağına inanıyoruz. Bu nedenle bir Federasyon’nun kuruluşu ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 29.11.2009 – Düzce.

SAYGILARIMIZLA,

ANKARA ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ : (CAHİT KALE),

BOLU ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ : (ÜMİT ATİLE),

DÜZCE ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ : (İLHAN KIYMET),

İNEGÖL ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ : (TELAT ÖZDEMİR),

İST. KAFKAS ABHAZYA KÜLTÜR DERNEĞİ : (CİHAN ZAFER)

 

  ABHAZ DERNEKLERİ   FEDERASYONU KURULUŞ ÇALIŞMALARI (II)

(9 Ocak 2010, İnegöl)

29 Kasım 2009 Düzce Abhaz Kültür Derneğinde yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda katılımcı Abhaz Dernekleri yöneticileri 9 Ocak 2010 tarihinde İnegöl Abhaz Kültür Derneği lokalinde toplanarak çalışmalarını sürdürmüştür. Saat 14.00’de başlayan toplantıda, aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda devam etmiş ve saat 18.30’da sona ermiştir.

Gündem:

1 Divan heyeti seçimi

2 Federasyon Kuruluş Komisyonu çalışmaları hakkında bilgilendirme

3 Kuruluş ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalar

4 Tüzük çalışmaları

5 Dilek ve temenniler

Gündem 1:

Divan heyetine Cahit Kale, Feridun Aksoy, Av. Seher Demirel ve Ahmet Ceylan oy birliği ile seçilmiştir.

Gündem 2:

29 Kasım 2009 tarih Düzce Abhaz Kültür Derneği’nde yapılan, Abhaz Kültür Dernekleri toplantısında oluşturulan Abhaz Dernekleri Federasyonu Kuruluş Komisyonu adına söz alan, Feridun Aksoy, Düzce Abhaz Kültür Derneği’nde yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, heyet halinde 7 Aralık 2009 tarihinde Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği, 23 Aralık 2009 tarihinde Kocaeli ve Sakarya Dernekleri, 2 Ocak 2010 tarihinde sırasıyla, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir ve Kütahya derneklerini, daha sonra 7 Ocak 2010 tarihinde İst. Kafkas Abhazya Kültür Derneği’nde İstanbul’da yaşayan Abhaz Ayhabılarla görüşme ve aynı günün akşam Bağlarbaşı Kafkas Kültür Derneğin ziyareti gerçekleştirildiğini.

Ayrıca, toplumumuzun bilge ve saygın kişileri, Sakarya ve Düzce bölgesinde bazı Abhaz köyleri de ziyaret edilerek bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiğini ve bu bilgilendirme ziyaretlerinin devam edeceğini belirtmiştir.

Yapılan görüşmelerde, Abhaz Kültür Dernekleri’nin bir Federasyon çatısı altında birleşmelerinin günümüz koşullarının en doğal hakları olduğunu, bazı bireylerin eskiye dayanan kişisel anlaşmazlıkların sonucu, bu oluşumun Abhaz-Adige ayrışmasına neden olacağı gibi bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Bu kaygıların dayanaksız olduğu belirtilerek, ülkemizde mevcut kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunacak olan bu demokratik sivil toplum kuruluşun, diğer Kuzey Kafkas Halklarına ait kuruluşlarla yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verileceği belirtilmiştir.

Komisyon adına söz alan Bülent Özbelli, Federasyon Kuruluş Komisyonu çalışmalarının web üzerinden yayını için çalışmaların sürdüğünü, bu amaç için www.abhazfederasyonu.org ve www.abhazfederasyonu.com isimlerinin tescil edildiğini belirtmiştir.

Gündem 3:

Katılımcı dernek başkanları sırasıyla söz alarak Düzce Abhaz Kültür Derneğinde yapılan toplantıda ortak irade ile alınan karar doğrultusunda 20 Aralık 2009 tarihinde Düzce, 3 Ocak 2010 tarihinde İnegöl ve 8 Ocak 2010 tarihinde Bolu Abhaz Kültür Dernekleri’nin olağanüstü Genel Kurullarını yaptıklarını ve ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU kurucu üye olmaları konusunda Genel Kurul Kararı aldıklarını beyan etmişlerdir.

Abhaz Kültür Dernekleri’nin olağanüstü genel kurullarında, Düzce Abhaz Kültür Derneği, 1 menfi oy mevcudiyetini, diğer dernekler de ise oy birliği ile üst örgütlenmeye (federasyonlaşma) Genel Kurul kararı aldıklarını, olağanüstü Genel Kurula katılımların da en üst düzeyde olduklarını beyan etmişlerdir.

Federasyon Kurucular Kurulu ve görev bölümünün belirlenmesi için Dernek Başkanlarına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Federasyon kuruluş müracaatının en kısa sürede yapılabilmesini için, dernek yöneticilerinden gerekli evraklarının 25 Ocak 2010 tarihine kadar hazırlanması talep edilmiştir.

Gündem 4:

Çalışma Komisyonunca hazırlanan taslak tüzük madde madde görüşülmüş, gerekli görülen maddelerde oylama yapılmak suretiyle karar alınmış ve yapılan düzeltmelerle birlikte tüzüğün son şekline getirilmesi ile ilgili Av. Seher Demirel ve Av. Nesrin Şener görevlendirilmiştir.

Kurulacak federasyonun ismi, yapılan oylama sonunda ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU olarak kabul edilmiştir.

Gündem 5:

Bilecik Derneği adına söz alan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Zaman Güral, Abhaz örgütlenmenin bir zorunluluk olduğunu bunu da bildiklerini, dernek üyelerinin ağırlıklı olarak Abhaz kökenli olduğu, diğer kardeş Kuzey Kafkas kökenli üyelerinin de bulunduğu, federasyon kurulması için gerekli üye dernek sayısının mevcut olduğunu gördüklerini, kurucu üye olamadıklarını, ancak gelecekte yapacakları olağan genel kurulda konuyu görüşerek gerekli adımları atacaklarını bildirmiş, Federasyon kuruluşunda görev alan dernek temsilcilerine teşekkür ettiklerini ve başarılar dilediklerini belirtmişlerdir.

Saygılarımızla

Abhaz Dernekleri Federasyonu Kuruluş Komisyonu

KATILIMCI DERNEKLER TOPLANTIYA KATILAN DERNEK TEMSİLCİLERİ
1 Ankara Abhaz Kültür Derneği Cahit KALE (Açba), Feridun AKSOY (Akhusba), Ayhan CIBA (Ajıba), Gürbüz   ERCENK (Tarba), Ercan Buluş (Yaşba)
2 Bolu Abhaz Kültür Derneği Ümit ATİLE (Atıyba), Semih PALA (Palba)
3 Düzce Abhaz Kültür Derneği İlhan KIYMET (Kuazba), Melih PARLAK (Azınba) Aydın ZORLU (Ayüzba), Oktay   KOÇAK (Aşba), Aycan ATAY (Bedia), Bilgin ÖZCAN (Ayüzba)
4 İnegöl Abhaz Kültür Derneği Telat ÖZDEMİR (Kabba), Basri SARIKAYA (Agırba), İrfan KAP (Kabba), Nesrin   ŞENER, (Pısıpha), R. Cengiz KOÇ (Aşba), Rıfat Özbey (Beya), Sabit Şenol Kıbıç   (Kıbıç), Ersin BÜTÜN (Kuazba), Tayfur AKOY (Akoyba), Turgut CİLO (Karaçı),   Reyhan ARICAN (Çuğipa), Ulaş Arda ARGUN (Argun), Resul ÖRÜN (Bganba)
5 İstanbul Kafkas Abhaz Kültür Derneği Cihan ZAFER (Açüyba), Av. Seher Demirel (Aji-ıpha), Bülent ÖZBELLİ   (Ayüzba), Ahmet CEYLAN (Hapat).

 

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU KURULUŞ   ÇALIŞMALARI (III)

(16 Ocak 2010, İstanbul)

Toplumların, kendi kimliklerini, dillerini korumak, kültürlerini yaşamak ve yaşatmak, evrensel ve demokratik bir haktır. Abhaz diasporasının da sosyal ve kültürel sorunlarını planlayarak bir dayanışma içerinde çözüm üretmek, kültürünü yaşatmak adına birlikte hareket eden Abhaz Kültür Dernekleri, genel kurullarından aldıkları yetki ile değişik örgütsel yapılar içine yer almış olan derneklerini, tek bir çatı altında toplayarak faaliyetlerini sürdürmeye karar vermişlerdir.

Bu amaçla ülkemizin tüm bölgelerinde yaşayan Abhazlar’ın kendilerini tam bir aidiyet duygusu ile bağlı hissedecekleri demokratik bir kitle örgütü (ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU) kurulmasına karar vermişlerdir.

Abhaz Kültür Derneklerinin, 9 Ocak 2010 İnegöl Abhaz Kültür Derneğinde yaptıkları toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Abhaz Dernekleri Federasyon’nun kurucusu olan beş derneğin başkanlarından, kurucular kurulu oluşturulmuştur.

Federasyonu’nun Geçici Yönetim Kurulu ise, Kurucular Kurulunun önerdiği dernek üyelerinden belirlenmiştir.

Federasyon kurulabilmesi için yeterli sayıda kurucu dernek bulunduğundan, Abhaz ve Kuzey Kafkas Halkların üye oldukları ve birlikte yaşattığı derneklerin bulunduğu bölgelerde bölünmeden mevcut yapılarını aynen sürdürmeleri, ayrı bir örgütsel yapılanmaya da ihtiyaç duyulmamaktadır.

Temsilde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla Abhaz Dernekleri Federasyon’nun kurucu derneklere, diğer bölgelerin temsili için bölge delegesi kontenjanı ayrılmıştır. Abhaz aidiyet duygusunun bilinci ve sorumluluğunu taşıyan insanlarımızın kurucu derneklerimizden herhangi birine üye ve ardından delege olmak suretiyle bölgelerini temsil edebileceklerdir.

Federasyon Genel Kurul’un toplumumuzun en geniş katılımı ile temsilini sağlamak için başlangıçtan bu yana yapılan bilgilendirme toplantılarına Abhazların yaşadığı tüm bölgeleri kapsayacak şekilde devam edilecektir.

Abhaz Dernekleri Federasyon’nun kuruluş çalışmalarını kurumsal ve bireysel katkı sağlayacak önerilere açık olduğumuzu ve yapıcı eleştirilere de saygı duyduğumuzu önemle belirtmek isteriz.

Kurumsal ve kişisel sorumluluktan yoksun, eleştiri adı altında haddini aşarak, amaçları ile hiç ilgisi olmayan tutarsız söylemlerde bulunan ve bilgi kirliliğini yaratan kişi ve kurumları da kınıyoruz…

Bugüne kadar Abhaz toplumun ve Abhazya Devleti’nin geleceği için hizmet eden, destek veren tüm kişi, kurum ve devletlere minnetle şükranlarımızı sunarız.

Kuruluş bildirimini kısa bir süre içinde İstanbul İl Dernekler Müdürlüğüne vereceğimiz Abhaz Dernekleri Federasyonu şimdiden halkımıza hayırlı olmasını diler, çalışmalarımızda bize destek veren üyelerimize ve toplumumuza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Abhaz Dernekleri Federasyonu Kuruluş Komisyonu

 

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU KURULUŞ DUYURUSU;

(06 Şubat 2010)

Türkiye’de Kurulu bulunan Abhaz Kültür Dernekleri olarak, temsil ettiğimiz toplumun kimliğini, dilini korumak, kültürünü yaşamak ve yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, birlik ve dayanışmayı sağlamak, toplumsal sorunlarını hızlı ve kararlı bir şekilde çözüm üretmek, diasporasını oluşturduğumuz Abhazya Cumhuriyeti’nin tanınma ve tanıtımına katkısağlamak, sosyal, kültürel, tarihi ve akrabalık ilişkileri düzeyli ve dayanışma içerisinde yürütmek, Kuzey Kafkas Halkları ile de eşit, ilkeli ve saygın bir birlikteliği sağlamak adına ihtiyaç duyduğumuz üst örgütlenmeyi, ‘ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU’ 05 ŞUBAT 2010 tarihinde İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü’nce Tüzüğü onaylanarak kuruluşu tamamlanmış ve tüzel kişilik kazanmıştır.

Abhaz Dernekleri Federasyonumuzun ABHAZYA’YA, KUZEY KAFKAS HALKLARINA, TÜRKİYE ve DİASPORAMIZA hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Abhaz Kültür Dernekleri Adına

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU KURULUŞ KOMİSYONU

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU KURUCU ve GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ,

No AD SOYAD GÖREVİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM SÜLALESİ
1 Telat ÖZDEMİR Kurucu Üye İnegöl Abhaz K. Der. Bşk. KABBA
2 Ümit ATİLE Kurucu Üye Bolu Abhaz K. Der. Bşk. ATIYBA
3 Cahit KALE Kurucu Üye Ankara Abhaz K. Der. Bşk. AÇBA
4 Cihan ZAFER Kurucu Üye Kafkas-Abhazya K.Der. Bşk. AÇÜYBA
5 İlhan KIYMET Kurucu Üye Düzce Abhaz K. Der. Bşk. KUAZBA

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU,

No AD SOYAD GÖREVİ TEMSİL ETTİĞİ KURUM SÜLALESİ
1 Feridun AKSOY Yön. Kur. Bşk. Ankara Abhaz Kül. Der. AKHUSBA
2 Ahmet CEYLAN Genel Sekreter Kafkas-Abhazya Kül. Der. HAPAT
3 Bülent ÖZBELLİ Yön. Kur. Bşk. Yrd. Kafkas-Abhazya Kül. Der. AYÜZBA
4 Nesrin ŞENER Yön. Kur. Bşk. Yrd. İnegöl Abhaz Kül. Der. PIS-IPHA
5 Oktay KOÇAK Yön. Kur. Bşk. Yrd. Düzce Abhaz Kül. Der. AŞBA
6 Semih PALA Yön. Kur. Bşk. Yrd. Bolu Abhaz Kül. Der. PALBA
7 Erşan CESUR Genel Mali Sek. Kafkas-Abhazya Kül. Der. AYIGBA
8 Cezmi ZAFER Yön. Kur. Üyesi Kafkas-Abhazya Kül. Der. AÇÜYBA
9 Seher DEMİREL TOSUN Yön. Kur. Üyesi Kafkas-Abhazya Kül. Der. JİY-IPHA
10 Adem GÜMÜŞ Yön. Kur. Üyesi Bolu Abhaz Kül. Der. NEHERİA
11 Aydın ZORLU Yön. Kur. Üyesi Düzce Abhaz Kül. Der. AYÜZBA
12 Mehmet Ayhan CİBA Yön. Kur. Üyesi Ankara Abhaz Kül. Der. AJİBA
13 Dursun AKDEMİR Yön. Kur. Üyesi Bolu Abhaz Kül. Der. SAGARİYA
14 Aycan ATAY Yön. Kur. Üyesi Düzce Abhaz Kül Der. BEDİA
15 Ramazan Cengiz KOÇ Yön. Kur. Üyesi İnegöl Abhaz Kül. Der. AŞBA
16 Selim CİBA Yön. Kur. Üyesi Düzce Abhaz Kül. Der. AJİBA
17 Gürkan BABUR Yön. Kur. Üyesi Kafkas-Abhazya Kül. Der. PAPBA
18 Gürbüz ERCENK Yön. Kur. Üyesi Ankara Abhaz Kül. Der. TARBA
19 Turgay TEKİN Yön. Kur. Üyesi Ankara Abhaz Kül. Der. AŞBA
20 Onur CİLO Yön. Kur. Üyesi İnegöl Abhaz Kül. Der. KARAÇI
21 Resul ÖRÜN Yön. Kur. Üyesi İnegöl Abhaz Kül. Der. BIGBA

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

abhaz abhazfed abhazya abkhaz abkhazia apsni apsuva Bursa Abhaz federasyon karlov
Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz Copyright 2014 Bu site KadyaSoftware alt yapısı ile yapılmıştır.