Kuzey Kafkasya Diasporası STK Toplantı Bildirgesi

Kuzey Kafkasya Diasporası STK Toplantı Bildirgesi

Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun ev sahipliğinde Kuzey Kafkasya diasporası sivil toplum örgütlerinden, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Dernekleri Federasyonu, Dostluk Kulübü Platformu ve Oset Alan Kültür Derneği yöneticileri, Sakarya/Kayalar köyünde bir araya geldi. 
Yapılan görüşmeler sonrasında camianın ortak sorunlarına hızlıca müdahale edebilecek, çözüm yolları üretebilecek ve ortak projeleri hayata geçirebilecek daimi bir yapının oluşturulmasına karar verildi. Bu amaçla tüm kurumlardan temsilcilerin bulunduğu, ön çalışmaları yaparak kurumlar arası iletişimi artıracak ve hızlıca organize olmayı sağlayacak bir sekreterya oluşturuldu. 
Oluşturulan sekreterya; Mehmet Rüzgar, Serdar Baba, Erol Karayel, Yılmaz Dönmez, Gülseren Yüksel ve Zuhal Kaptanoğlu isimlerinden oluştu.
Kurulan sekreteryanın ardından toplantıya katılan tüm STK'lar tarafından ortak imza altına alınan bir bildiri yayınlandı. 

Bildirinin tam metni : 

KUZEY KAFKASYA DİASPORASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TOPLANTISI BİLDİRGESİ
 
Bilindiği gibi, Türkiye Kuzey Kafkasya diasporasının oluşturduğu sivil toplum örgütlerinden Abhaz Dernekleri Federasyonu, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Dernekleri Federasyonu, Dostluk Kulüpleri Platformu ve Kafkas Dernekleri Federasyonu 30.12.2017 tarihinde Dostluk Kulübü Platformu’nun ev sahipliğinde Ankara’da toplanmışlardı. Burada alınan kararla ikinci toplantının Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi uygun görülmüştü.    
 
Bu karar bağlamında Abhaz Dernekleri Federasyonu'nun daveti ile 23 Eylül 2018 günü gerçekleşen toplantıda, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Dernekleri Federasyonu, Dostluk Kulübü Platformu ve Oset Alan Kültür Derneği Sakarya’nın Kayalar Köyü’nde bir araya geldiler.
Alan Vakfı,  Kafkas Araştırmaları Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Kafkas Dernekleri Federasyonu mazeretleri nedeniyle programa katılamazken, Abhazya’nın Türkiye Yetkili Temsilcisi Vadim Harazia da toplantıda hazır bulundu.
Yapılan istişareler sonucu aşağıda belirtilen hususlarda mutabık kalınarak, iş bu deklarasyonun kaleme alınması ve kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı.

Buna göre:
 
1- Türkiye’deki Kuzey Kafkasya Halkları, dil farklılıkları, düşünce farklılıkları v.d. sebeplerle farklı STK’lar bünyesinde örgütlenmiş ve faaliyet gösteriyor olsalar da, aynı kaderi yaşayan bu halkların pek çok sorunları ortak ve bu sorunlarını elbirliği ile çözmek zorundadırlar.
Bu gerekçeden hareketle, bu STK’ların asgari müştereklerde bir araya gelerek ortak sorunlarına ortak çözümler geliştirmek üzere çalışmalar yapmasına,
 
2- Platformun sürekliliğinin sağlanması ve diyalog kanallarının açık tutulması amacıyla her sivil toplum kuruluşundan bir yönetim kurulu üyesinin katılımı ile bir sekretarya oluşturulmasına,
 
3- Türkiye’deki Kuzey Kafkasya Halklarının varlıklarını ve kültürlerini devam ettirebilmeleri için elzem olan bir TV kanalının devlet imkanları ile tahsisinin sağlanması ve ana dil ders programlarının fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yapılmasına,
 
4- Sivil toplum kuruluşlarının ve mensuplarının kamuoyuna açık mecralarda ve sanal ortamda birbirleri aleyhine karalayıcı, kötüleyici beyan ve açıklamalarda bulunmamalarına,
 
5- Talep eden tüm Kuzey Kafkasya sivil toplum çatı örgütlerinin de bu oluşuma katılımının açık tutulmasına;
 
6- Acil çağrı üzerine yapılacak toplantılar hariç olmak üzere, platformun her 6 ayda bir rutin olarak toplanması ve toplum yararına yürütülebilecek iş ve faaliyetler hakkında çalışma yaparak istişari kararlar almasına,
 
7- Her yıl Türkiye’deki tüm Kuzey Kafkasya Diasporasının katılımı ile büyük bir Kuzey Kafkasya Şenliği düzenlenmesine,
 
8- Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Sayın Vadim HARAZİA’nın nazik daveti üzerine bu platformun ilk fırsatta bir toplantısını da Abhazya’da gerçekleştirmesine,
 
oybirliği ile karar verildi.
23/09/2018

İmza : 

Abhaz Dernekleri Federasyonu
Alan Vakfı
Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu
Çerkes Dernekleri Federasyonu
Oset-Alan Kültür Derneği