Bugun...
SON DAKİKA

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
facebook-paylas
 Tarih: 03-04-2023 11:33:07  -   Güncelleme: 17-11-2023 15:00:07

ABHAZ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

13 Nisan 2019 Olağanüstü Genel Kurulda yapılan tüzük değişiklikleri ile redakte edilmiştir.

 

ABHAZ-FED TÜZÜĞÜ

 

KURULUŞ

Madde 1 – Kuruluş amaçları ve faaliyet alanları benzer olan ve “Kurucular” maddesinde adı geçen dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelerek “Abhaz Dernekleri Federasyonu” adıyla bir dernekler federasyonu kurmuşlardır.

Federasyonun Genel Merkezi İstanbul’dur.

Federasyonun merkezinin bir başka İl’e nakli Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun kararıyla, çalışma faaliyetlerini sürdürdüğü ofisin adresinin değiştirilmesi, Yönetim Kurulu kararıyla mümkündür.

Tüzük maddelerinde geçen federasyon sözcüğü “Abhaz Dernekleri Federasyonu” yerine kullanılmıştır. Federasyonun kısaltılmış adı” Abhazfed”dir. Tüzük içinde geçen Abhaz kelimesi ile tüm Abaza toplulukları (Aşua, Aşharua, apsua) ifade edilmektedir.

AMAÇ

Madde 2 – Federasyonun amacı,

a) Üye derneklerin tüzüğe uygun hizmet sunduğu üyelerinin; sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek, bireylerin doğumla birlikte kazandıkları ve tabi oldukları resmi toplumsal sözleşme ile vatandaş olarak sahip oldukları her türlü hak ve özgürlüğe sahip çıkarak, bunların çağdaş normlara ulaşması yolunda çaba harcamaktır. Bu hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi noktasında, topluma yönelik bilgilendirici, eğitici faaliyetlerde bulunmak, daha gelişkin bir demokrasi ve toplum bilincinin oluşmasını ve güçlenmesini sağlamaktır. Küreselleşen dünyamızda, odağında İnsanın yer aldığının artık görülebildiği bir sistem içinde, yaşanan ve yaşanmak zorunda olan değişim ve dönüşümleri, geniş bir vizyonla kavrayarak, insanı ve insani değerleri, varoluşunun temeli yapmış bir toplumun, kendi geçmişinden getirdiği bu değerlerin ve yaşam ilkelerinin de, çağdaş yorumuyla vazgeçilmez temel değerler ve ilkeler haline getirilmesi, yaşamımızda yol gösterici olabilmesini sağlamak için gerekenleri yapabilmek, ekolojik dengenin öneminin kabul edilmesi sonucunda doğanın korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışma ve girişimlerde bulunmak) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Abhazya Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve korunması yönünde aktif çalışmalarda bulunmak, bu yöndeki her türlü sosyal, kültürel ekonomik, hukuki, kurumsal ve bürokratik tüm çalışmalara destek vermektir.

Bu amaçla;

1-Federasyon bünyesinde, örgütsel, yazılı, görsel faaliyetlerde bulunmak, her türlü etkinliği organize etmek, kendi dışında yapılan bu yoldaki her türlü etkinliğe destek vermek ve katılmak,

2-Abhaz kültür ve değerlerinin derlenip, tanınmasını sağlamak, özenle korunup yaşatılacak değer ve yaşam ilkelerine sahip çıkarak uygulanabilirliği olmayanların dünde bırakılmasına katkı sağlamak,

3-Abhaz toplumunun, tüm diğer toplumlarla, insani boyutlu tüm alanlarda iş birliğine girmesini ve dostluk ilişkilerini geliştirmesini sağlamak. Abhaz halkının yaşadığı diğer ülkeler ve o ülkelerin toplumları ile Türkiye’miz ve insanlarımız arasında kültürel ekonomik ve hukuki alanlarda karşılıklı iyi ilişkiler kurup geliştirilmesine çalışmak,

4-İnsan hakları ve insani değerlerin uluslar üstü bir ortak norma ulaşması yönünde çaba sarf etmek, böylece üyelerine, topluma, yaşadıkları ülkeye ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmak,

5- Abhazya Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınması ve ilişkilerin geliştirilmesi ile iki ülke arasında ulaşımın doğrudan ve engelsiz sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmaktır.

6.Abhazya Cumhuriyeti’nde yapılan “Devlet Başkanlığı ve Parlamento Üyeliği Seçimleri “esnasında, Türkiye de yaşayan Abhazların tercihleri konusunda ortak çalışmalarda bulunmak ve tespitlerini Abhazya cumhuriyeti ile paylaşmak, Abhazya Cumhuriyeti’nde yapılan seçimlere katkı sağlamak.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 3 – Federasyon, tüm çalışmalarında faaliyetlerini sürdürdüğü ülkenin Anayasasına, yasalara, uluslararası hukuka ve anlaşmalara, evrensel hukuk kurallarına ve insan haklarına bağlıdır. İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur. Dinsel veya etnik kimlik farkı gözetmeksizin, bireylerin ve toplumun demokratik hakları ve talepleri doğrultusunda örgütlü çaba göstererek, bu çaba içerisinde, toplumsal barışı ve faydayı gözetir, demokratik bilince ve kavrayışa katkı sunar. Bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapar. Federasyon, kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu kabul eder ve böyle anlayışları benimser. Bu bağlamda Federasyon, ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturulması, karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır. Federasyon, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Abhazya Cumhuriyeti ve diğer devletlerle ilişkileri bozacak, olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır, bu tip davranışları sergileyenlere karşı durur.

Toplumlar arası ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen her türlü girişimi destekler. Federasyon, faaliyet programlarındaki önceliklerin belirlenmesinde ve kararların alınmasında çoğulcu ve katılımcı niteliğiyle, üye derneklerin görüşleri doğrultusunda karar alır. Üye derneklerin, topluma faydalı olabilecek etkinlik ve önerilerini değerlendirmeye alır, bu önerileri bir plan program çerçevesinde projelendirerek uygulanmasını sağlar.

Bu bağlamda federasyon kendi amaç ve ilkeleri doğrultusunda bağımsız olup hiçbir siyasi parti, örgüt, hareket ve ideolojik yapılanmaya bağlı değildir.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4 – Federasyon yukarıdaki yazılı amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için

a) Üye derneklere faaliyetleri konusunda yol gösterir, çalışmalarını teşvik eder, planlar ve dernekler arasındaki koordinasyonu sağlar.

b) Amaçları doğrultusunda faaliyetleri daha verimli yürütebilmek için bünyesinde çeşitli çalışma komisyonları kurar. Aynı amaçla yurtiçi ve yurtdışı yerleşim yerlerinde yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ve sorunların giderilebilmesi için resmi merciler nezdinde girişimlerde bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler üretebilir, projelerde çalışabilir, etkinlik düzenleyebilir.

c) Yurtiçi ve yurtdışı genelinde örgütlenme faaliyetlerini planlar, yeni dernek kurulmasını teşvik eder ve federasyonun dernek sayısının arttırılması konusunda çalışmalar yapar, üye derneklerin eşgüdüm içerisinde faaliyet yürütebilmeleri için ihtiyaç duydukları her türlü hizmet ve yardım ünitesinin kurulması için çaba gösterir, bu konuda girişimlerde bulunur.

d) Üye derneklerin amaç dışı faaliyetlerde kullanılmasını önleyici tedbirler alır.

e) İnsan hakları ve özgürlüklerine saygılı, laik ve demokratik cumhuriyet ilkelerine ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi savunan, her türlü işgal, ilhak, dinsel ve etnik ayrımcılığa karşı çıkarak ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunmak ve aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet yürüten kurumlarla iş birliği yapar.

f) Abhaz kökenli T.C. vatandaşların oluşturduğu demokratik bir sivil toplum örgütü olarak, Abhazya Cumhuriyeti ile sosyal, kültürel ekonomik ve hukuki ilişkilerde bulunur ayrıca, Abhazya Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınması ve iki ülke arasında ulaşımın doğrudan ve engelsiz sağlanması yönünde çalışmalar yapar, yasalar çerçevesinde çifte vatandaşlık hakkı alınması için gerekli girişimlerde bulunur.

g) Düşüncede, sanatta, teknik, bilim, eğitim ve sağlık konularında araştırma ve uygulama merkezi kurar, yönetir ve işletir.

h) Federasyon, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda uluslararası faaliyette bulunur. Federasyonumuzun tüzüğündeki amaçlarla paralellik gösteren federasyon, konfederasyon, dernek, birlik, vakıf vb. kuruluşlarla bir araya gelerek iş birliği yapar, bilgi alış-verişinde bulunur, ortak projeler üreterek bunları hayata geçirir. Yine bu çerçevede, yurtdışında temsilcilik. Şube açabilir, yurtdışında dernek, birlik veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş olan dernek, birlik ve kuruluşlara katılabilir. Merkezi yurt dışında bulunan dernekleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymak koşuluyla üyeliğe kabul edebilir. Aynı amaçlara ulaşmak için faaliyet gösteren diğer derneklerle ve kuruluşlarla platformlar kurar, kurulmuş platformlara üye olabilir. Tüzük amaçları doğrultusunda yasalara uygun şekilde uluslararası tüm kurumsal faaliyetlere katılır görüşmeler yapar, toplantılar düzenler.

ı) Radyo, televizyon, gazete, dergi, bülten, kitap, broşür gibi görsel ve her türlü süreli, süresiz yazılı yayın yayınlayabilir ve afiş asabilir.

i) Arşiv, dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturabilir.

j) Federasyon amaçları doğrultusunda her türlü belgesel, kurgusal film çalışması, konferans, sempozyum ve panel düzenler, var olan organizasyonlara katılır, girişimleri destekler.

k) Bilimsel ve teknik çalışmalar, sergi, tiyatro, sportif etkinlikler, gezi gibi organizasyonlar gerçekleştirebilir.

l) Toplantı, miting, yürüyüş ve gösteriler düzenleyebilir, basına yönelik açıklamalarda bulunabilir veya basın bildirisi yayımlayabilir. İnternet ve elektronik ortamda tanıtım web sitesi açabilir. Üyeler arasında yemekli toplantılar, şenlik, kermes vb. etkinlikler organize edebilir. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar satın alıp veya imal ettirip dağıtabilir, satabilir.

m) Federasyon amaçlarının gerçekleşmesine yönelik çalışmaları teşvik etmek amacıyla ödüllü ya da ödülsüz yarışmalar düzenleyebilir. Bilimsel ve teknik konularda uzmanlaşmış kişilerden çalışma grupları, federasyon komisyonları oluşturarak, bilimsel ve teknik araştırmalarda bulunur, bu araştırmaların sonuçlarını yayınlar.

n) Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katılmak, temsilci bulundurmak, görüş ve öneriler bildirmek suretiyle katkıda bulunur.

o) Federasyon amaç ve faaliyetleri çerçevesinde, misafirhane, pansiyon, lokal, spor, kültür ve sanat-düşünce kulüpleri ve vakıflar kurar, gerektiğinde iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

p) Eğitimde doğan maddi ve manevi engellerin kaldırılması için okul, dershane, kütüphane, meslek edindirme kursları vb. kurslar açar ve çalıştırır.

r) Eğitim alan öğrenciler için burs organizasyonu yapar. Yurt içinde veya yurt dışında eğitim alan yerli veya yabancı öğrencilere burs verir.

s) Kurban organizasyonu yapar ve kurban yardımı alır. Bu yardımları yurt içinde ve yurt dışında muhtaç olan kurum ve kişiler ulaştırır.

t) Her türlü nakdi ve ayni bağış toplar ve bağışta bulunur.

Yardım Toplama Kanunu ve gerekli izinler alınmak şartıyla Tüzük hükümlerine uygun olarak derneklerden, bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur.

u) Federasyon üyelerinin sportif ve kültürel gelişimi için kamp kurar, yurtiçi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler.

ü) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır ve satar.

v) Genel sağlık, eğitim, temizlik, ağaç dikme vb. kampanyalar düzenler.

y) Federasyon, amaçları doğrultusunda yukarıda yazılı faaliyetler gerçekleştirirken kendisine üye derneklere daima yardımcı olur.

z) Aynı amacı güden federasyonlarla bir araya gelerek konfederasyon oluşturabilir.

ÜYELİK

Madde 5 – Üyelik ve Koşulları;

Federasyonun amaç ve çalışma ilkelerini benimseyen derneklerin her biri federasyona kurucu üye olabileceği gibi sonradan da üye olarak katılabilir.

Federasyona kurucu üye olmak ya da sonradan katılmak için dernek genel kurulunda bu doğrultuda karar alınmış ve yönetim kuruluna yetki verilmiş olması gerekir.

Kurucu üye olmak isteyen derneklerin yönetim kurulları, genel kurul kararlarını ibraz ederek federasyon tüzüğünü kuruluş anında imzalayacaklardır. Kurucuların imzaları tamamlandıktan sonra federasyon merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amire imzalanmış tüzük ve eklerinin teslimiyle federasyon kurulmuş olur.

Federasyona sonradan üye olmak isteyen derneklerin Üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulu başkanlığına verilecek bir dilekçeyle yapılır. Yönetim kurulu bu başvuruyu inceler ve en geç otuz (30) gün içerisinde ilk toplantıda üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu yazılı olarak on (10) gün içinde başvuru sahibi derneğe bildirir. Başvurusu kabul edilen derneğin üyelik defterine kaydı yapılır. Üyeliği kesinleşen dernek, federasyonun ana tüzüğünü kabul etmiş sayılır. Merkezi yurt dışında bulunan derneklerin üyelik talebinde bulunmaları halinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak üyelik talebi tüzük hükümlerine göre kabul edilir.

Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelere ters düşmemek kaydı ile kendi tüzüklerinde kayıtlı çalışmaları serbestçe yapabilirler.

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Madde 6 – Federasyona iki şekilde üye olunabilmektedir.

a) Asıl Üyelik: Federasyon tüzük hükümleri uyarınca üyeliğe kabul edilmiş derneklerdir.

b) Onursal Üyelik: Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek ve önemli katkılar sağlamış, Federasyon’un gelişmesi için çaba sarf etmiş, yol gösterici rol oynamış, ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyona üye olamayan kurum ve kuruluşlara bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak Federasyon Genel Kurulu kararı ile tanınmış bir unvandır. Onursal Üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, bu temsilciler oy kullanamazlar. Onursal üyelerden aidat alınmaz.

ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ

Madde 7

a) Federasyona üye dernekler eşit haklara sahiptir. Her üye dernek, federasyon tüzüğünde yazıldığı şekilde ve sayıda kendi genel kurullarında belirlediği delegelerin, federasyon genel kuruluna katılma, oy kullanma, organlara ve komisyonlara seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Delegeler oylarını bizzat kullanırlar; Üye bir derneği ilgilendiren hukuki işlem veya uyuşmazlık konusu oylanırken o üye dernek delegeleri oy kullanamaz. Eşitlik olması halinde üye dernek lehine karar alınır.

b) Federasyona Üye dernekler, federasyonun amacına ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunamazlar.

c) Federasyona üye dernekler, federasyonun amaç ve ilkelerine uygun yapacağı ve yaptığı faaliyetlerle ilişkin çalışmalarını Federasyon Yürütme Kuruluna düzenli bir rapor şeklinde bildirir.

d) Üye dernek gerçekleştireceği her olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantısına Federasyon Yönetim Kurulu’ndan bir üyeyi gözlemci olarak davet eder.

Her üye dernek, federasyon tüzüğünde yazıldığı şekilde ve sayıda kendi genel kurullarında belirlediği delegelerin listesi ile iletişim bilgilerini gecikmeksizin Federasyon Genel Kurul toplantısından bir ay öncesinden bildirir. Genel Kurul toplantısından önce Bildirim yapılmadığı taktirde federasyon genel kurulunda o üye derneğin delegeleri oy kullanamaz.

e) Üye dernekler, Federasyona başvuruda bulunduğu yönetim tüzük ve derneğe ait iletişim bilgilerinde meydana gelen değişikliği en geç bir ay içinde Federasyonuna bildirir.

Üye dernekler kendi genel kurullarının ilan edilmesinden hemen sonra güncellenmiş üye listelerini ve iletişim bilgilerini federasyona bildirir.

Üye dernekler yapmış oldukları Genel Kuruldan sonra Genel Kurul Tutanağının bir suretini 30 gün içerisinde federasyona bildirir.

f) Derneklerin federasyona üyelik aidatı, federasyon genel kurul kararı ile belirlenir ve bu miktar artar veya azalır.

g) Federasyona üye olan dernekler, tüzükte belirlenen aidatlarını düzenli bir biçimde öder, yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklerin borçları genel hükümlere göre tahsil edilir.

h) Üye dernekler, federasyona yardım ve bağış yapabilir.

ı) Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üye dernekler, üye kayıt defterinden silinirler ve federasyonun mal varlığı üzerinde hak talebinde bulunamazlar.

i) Üyelikten çıkan veya çıkarılan dernekler ilişik kesme tarihine kadar ki her türlü mali yükümlülüklerinin tamamını ödemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklerin borçları genel hükümlere göre tahsil edilir.-

j) Federasyon çalışmalarına ve toplantılarına katılmayarak görev almaktan kaçınan, verilen görevleri yapmayan, federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz kalmak suretiyle federasyon hedeflerine ulaşılmasını engelleyen üyeler yönetim kururu kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Çıkarılma kararı yazılı ve sözlü savunma hakkı tanınmadan verilmez. Çıkarma kararına bir ay içersinde Genel kurulda incelenmek üzere itiraz edilebilir. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Genel kurul kararı kesindir.

k) Yazılı ihtara rağmen 1 ay içinde aidat borcunun ödenmemesi, üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi ile üyelik düşer. Üyeliğin düştüğünün tespitine dair Yönetim Kurulu karar alır. Bu karara 1 ay içerisinde Genel kurulda incelenmek üzere itiraz edilebilir. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Genel kurul kararı kesindir.

ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ

Madde 8 – Federasyon üyeliği üç şekilde sona erer

a) Üyelik için, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun da aranılan nitelikleri sonradan kaybeden veya Dernekler Yasasında belirtilen yasak faaliyetlerde bulunan üye derneğin üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Üye Dernek kendi genel kurulunda, dernek tüzüğünde belirlendiği şekilde alacağı federasyondan ayrılma kararını federasyona yönetim kuruluna ibrazla Federasyon üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten ayrılma üyelerin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

c) Federasyonun amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı davranışta bulunan, üye dernek, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılabilir.

Üye dernek, çıkarılma kararlarına karşı Federasyon Genel Kurulda itiraz edebilir. Genel Kurul üye derneğin çıkarılmasına gizli oylamayla karar verir. Karar için gerekli oy çokluğu basit çoğunluktur. Genel kurulun kararı kesindir.

ORGANLAR

Madde 9 – Federasyonun Organları

a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, d) Başkanlar Kurulu, e) Danışma ve Onur Kurulu,

Bu organlar dışında, genel kurulun vereceği yetki üzerine Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulabilir. Ancak bu birimlere yukarıda yazılı organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 10 – Genel Kurul, Federasyonun en yüksek ve en yetkili karar organıdır.

Federasyon Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Danışma ve Onur Kurulu’nun asil üyeleri, Başkanlar Kurulu ile derneklerin genel kurullarında üyelerinden seçilmiş delegelerden oluşur. Federasyona kurucu üye olan veya sonradan katılan dernekleri, Federasyon Genel Kurulunda temsil edecek delege sayıları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Federasyona üye dernekler, üye sayılarına bakılmaksızın beş (5) genel kurul delegesi ile temsil edilirler. Bu delegelere ek olarak, her üye dernek, kayıtlı ilk beş (5) üyeden sonraki her elli (50) üye için bir (1) genel kurul delegesi ile temsil edilirler. Belirlenecek delege sayısının hesabında, yirmialtı (26) sayısının altındaki bakiyeler hesaba katılmaz. Yirmialtı (26) ve fazlası bir (1) delege kabul edilir. Delegeler, derneklerinin genel kurullarında seçilirler.

Delege, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahip bulunduğunu Genel Kurul başlamadan önce genel hükümler uyarınca her türlü belge ile kanıtlayabilir.

Federasyon Genel Kuruluna katılan tüm delegelerin masrafları kendi derneklerince karşılanır

GENEL KURULUN TOPLANMASI VE ÇAĞRI

Madde 11 – Federasyon Genel kurul toplantısı iki şekilde olur.

1) Olağan toplantı: Olağan Genel Kurul toplantısının iki yılda bir Kasım ayında yapılması zorunludur. Genel kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

2) Olağanüstü toplantı: Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarından birinin gerekli gördüğü hallerde veya oy kullanma hakkına sahip toplam delege sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunca genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üye derneklerden biri, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne üç Yönetim Kurulu üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirmesi için başvurur.

Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeleri, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirten duyuru yazısını, en az bir gazete de veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrı da çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının günü, saati ve hangi yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı Arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURULUN TOPLANMA USULLERİ

Madde 12 – Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listede isimlerinin yazılı olduğu yerin karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan kişiler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısı izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Genel Kurulda gündemde yazılı olan konular sırasıyla görüşülerek karara bağlanır. Ancak katılan üyelerin onda birinin (1/10’nun) yazılı teklifi ile Genel Kurulca benimsenirse gündeme madde ilave edilebilir veya maddeler arasında yer değişimi yapılabilir.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel kurul toplantı yöntemi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Genel kurul toplantısında görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı, Divan Başkan Yrd. ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURUL’UN TOPLANTI YERİ, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 13 – Genel Kurulun toplanma yeri, Federasyon merkezinin bulunduğu yerdir. Ancak Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısının bir başka yerde yapılmasına karar verebilir.

Genel kurul, delege tam sayısının yarıdan bir fazla çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulların asil üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar, oylamada hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Gündemde, fesih tasfiye, tüzük değişikliği, federasyon merkezinin başka bir yere nakledilmesi, amacı benzer olan kuruluşlarla bir üst örgütlenme veya kurulmuş bir üst örgüte ya da uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çıkma, gibi konular varsa, bu konularda tüzüğün ilgili maddelerindeki toplantı ve karar yeter sayıları aranır.

Federasyon organlarına seçimi ile ilgili üye olunduğu takdirde Konfederasyon ve uluslararası kuruluş delegelerinin seçimi gizli oy, açık ayrım ilkesine göre yapılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Geri bırakma karar gerekçeleriyle birlikte kongre kararının yayınlamış olduğu gazetede yayınlanır ve toplantının yapılacağı tarih bildirilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14

a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma ve Onur kurulu üyelerinin seçilmesi,

b) Tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurul raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesi veya haklarında dava açılmak üzere yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Federasyona üye derneklerce ödenecek yıllık aidat miktarlarının tespit edilmesi,

f) Federasyonu temsile yetkili kişi ve organları bağlayıcı tavsiye kararları alması,

g) Federasyonun amacı doğrultusunda gerekli taşınır-taşınmaz (kazanç paylaşımı dışında) malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

h) Federasyonun, uluslararası faaliyetlerde bulunması, gerektiğinde yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği içinde olunması ve uluslararası kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten çıkmaya karar verilmesi,

ı) Amacı benzer olan kuruluşlarla bir üst örgütlenmenin (Konfederasyon) kurucusu olmaya veya kurulmuş bir üst örgüte (Konfederasyon) üye olmaya karar verilmesi,

i) Federasyon üyeliğinden çıkarılmasına karar verilmiş üye dernek veya üyelikleri sona erdirilen derneklerin itirazlarını kabul edilmesi ve incelenip karara bağlanması,

j) Genel kurulda verilen önergeleri kabulü ve karar alınarak, federasyonun amaçları doğrultusunda çalışma sağlanması,

k) Yasal izinlerini almak suretiyle pansiyon, öğrenci yurdu, dershane, lokal, misafirhane açılması; kreş, anaokulu ve İlköğretim okulları açarak anadilin öğrenilmesi konusunda karar ve yetki verilmesi,

l) Feshe ve tasfiyeye karar verilmesi,

m) Federasyon üyeleri arasındaki çalışma birliğini ve koordineyi sağlamak için temsilciler atanması,

n) Yasada ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

o) Bir sonraki dönemin çalışma ve faaliyet konularının belirlenmesi,

ö) Federasyonu temsil edecek amblemin belirlenmesi,

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 15 – Yönetim kurulunun oluşumu;

Yönetim kurulu; Genel Kurul tarafından Federasyona bağlı dernek üyeleri arasından iki (2) yıl için seçilir, onbeş (15) asil ve on (10) yedek üyeden olmak üzere oluşturulur.

Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında; aralarından bir (1) Yönetim Kurulu Başkanı (Genel Başkan olarak adlandırılacaktır), bir (1) Genel Sekreter, Genel başkan tarafından belirlenen iki (2) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir (1) Genel Mali Sekreter (sayman), bir (1) Basın ve Halkla ilişkiler Sekreteri, bir (1) Teşkilatlanma Sekreteri, bir (1) Bilim ve Eğitim Sekreteri, bir (1) Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Sekreteri, seçilerek iş bölümü yapılır. Seçilen üyeler, kurul üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının 2/3 nün güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırılabilir.

Genel Başkan tarafından seçilen Federasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Federasyon Genel Başkan Yardımcılarıdır. Genel Başkanın yokluğunda, belirlediği Genel Başkan Yardımcısı ona vekâlet eder. Genel Başkan yardımcıları Genel Başkan tarafından görevlerinden alınabilir.

Görev, yetki ve sorumluluklar ile toplanma usulleri yönetmelikle belirlenir

Federasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Federasyon Genel Başkan Yardımcılarıdır.

Yönetim Kurulu‘un başlıca görevleri;

a) Federasyon Genel Başkanını seçmek ve görev dağılımında bulunmak.

b) Federasyonu; kanun, tüzük, yönetmelik ve genel kurul kararları doğrultusunda yönetmek,

Genel Kurul Kararlarının ivedilikle uygulanmasını sağlamak.

c) Federasyona üye olmak isteyen derneklerin yazılı taleplerini görüşüp karara bağlamak veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

d) Federasyonun yıllık çalışma planı ve programı ile bütçesini görüşerek karara bağlamak,

e) Federasyonun çalışmaları, kurul ve komisyonlar ile ilgili Yönetmelikler ve talimatnameler hazırlatmak ve Başkanlar Kurulu ile birlikte görüşerek yürürlüğe koymak,

f) Üye derneklerin çalışmaları ile ilgili raporları değerlendirmek, bütçe olanakları içerisinde yapılacak yardımları saptamak, planlanan faaliyetler ve alınan kararlar konusunda üye dernekleri yazılı olarak bilgilendirmek,

g) Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı yerleşim yerlerinde temsilcilikler açılmasına karar vermek.

h) Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, anaokulu, temel eğitim okulu, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına karar vermek,

ı) Federasyonun gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel kurula sunmak. Genel kurulda kabul edilen bütçenin uygulanmasını sağlamak,

i) Kültürel etkinliklerde üye dernekler arasında koordinasyonu ve yardımlaşmayı sağlamak,

j) Danışma ve Onur Kurulunca önerilecek geçici veya kesin çıkarma cezalarını, Başkanlar Kurulunun görüşünü almak sureti ile görüşüp karara bağlamak,

l) Federasyonun rutin işlerin yerine getirilmesi ve aktüel gelişmeleri takip ederek daha etkin çalışmasının sağlanması amacıyla kurul üyeleri arasından yeterli sayıda kişinin, genel başkan, genel başkan yardımcısı veya genel sekreter başkanlığında katılımı ile aktif çalışma gurubu oluşturmak.

m) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak üye derneklerin, önerilerini değerlendirmek ve Başkanlar Kurulu’nun görüşlerini almak suretiyle program tasarıları hazırlamak ve uygulamak, Üye dernekleri temsil eden delegelerle federasyon yönetim döneminde her takvim yılında en az bir kez toplantı yaparak faaliyetler konusunda bilgilendirmek karşılıklı önerileri değerlendirmek delegelere soru sorma cevap alma ve eleştiri fırsatı verilmesi suretiyle yönetim kurulu çalışmalarına hız kazandırmak.

n) Federasyonda çalıştırılacak personeli seçip işe almak, bunların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak,

o) Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli veya temsilciler göndermek, kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan, federasyonun amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katılmak, temsilci göndermek veya önerilerle katkıda bulunmak,

p) Federasyon adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak, gerektiğinde avukata vekâlet vermek,

r) Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar, piyango çekilişi, balo, gezi ve konserler düzenlemek,

s) Abhaz kültürü ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşivler oluşturmak, kitap, dergi, gazete, bülten, CD gibi yayınlar yapmak,

t) Dil, bilgisayar ve beceri kursları açmak,

u) Folklor ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler, sergiler ve kültür geceleri düzenlemek,

v) Üye derneklerden gelen öneriler doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulamak,

y) Gerektiğinde, bu maddenin (n) ve (p) bentlerindeki iş sözleşmeleri yapma, sözleşme imzalama, dava açma ve avukata vekâlet verme konularında Genel Başkanla birlikte bir yönetim kurulu üyesine yetki vermek,

z) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Federasyon Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere Genel Başkanın veya yetki vereceği Genel Başkan Yardımcılarından birisinin başkanlığında genel merkezde önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrı yapılmaksızın her ay olağan olarak toplanır. Toplantı günü ve saati ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Yönetim kurulu bir sonraki toplantının farklı yer ve zaman da yapılmasına her zaman karar verebilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu çoğunluğu belirler.

Yönetim Kurulu toplantılarına Yedek üyeler katılabilir, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Toplantısı elektronik ortamda yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda katılım sağlanabilir. Usul ve esaslar yasa ve yönetmelik hükümlerince belirlenir.

Toplantılara başkanlar kurulunun üyeleri katılabilir, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamazlar.

Yönetim kurulunda asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu kararı ile yedek üyelerden birinin göreve çağrılması zorunludur.

FEDERASYON YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN SEÇİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 16 – Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı, Federasyon Genel Başkanı’dır. Yönetim kurulu üyeleri kendi içlerinden birini Yönetim Kurulu Başkanı olarak gizli oy açık sayım ilkesine göre seçer.

Yönetim Kurulu Başkanı yurt içinde ve yurt dışında federasyonun tüzel kişiliğini, Yönetim Kurulu adına temsil eder.

a) Yönetim Kuruluna, Başkanlar Kuruluna ve oluşturulan bütün komisyonlara başkanlık eder ya da yardımcılarından birisini görevlendirir.

b) Federasyon adına basın toplantıları ve basın açıklamaları yapar veya basın müşaviri kanalıyla yaptırır. Verdiği demeçlerden Genel Başkan sorumludur.

c) Genel sekreterle birlikte tüm yazışma evrakını, genel mali sekreterle birlikte (sayman) tüm muhasebe ve yazışma evrakını imzalar. Üye derneklere ait dosyaların tamamlanmasını, yazışmaları mali işlemlere ait kayıt ve bildirimleri denetler. Gerektiğinde yetkilerinden bir bölümünü Genel Başkan Yardımcılarına devredebilir.

d) Federasyon adına yayın organlarının sahibidir.

e) Denetleme Kurulu, Danışma ve Onur Kurulu raporları ile komisyon raporlarını, yetkilerine göre ilk Yönetim Kurulu toplantısına veya Başkanlar Kuruluna sunar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,

f) Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için görev dağılımı yapar ve eşgüdümü sağlar.

Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde,

Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Genel Başkan Vekili olarak görev yapar. Federasyonun olağan genel kurul tarihine altı (6) aydan daha az bir zaman kalmış ise, Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Genel Başkan Vekili olarak Genel Kurula kadar görevde kalır. Federasyonun olağan genel kurul tarihine altı (6) aydan fazla zaman kalmış ise, federasyon Yönetim Kurulu yeni Genel Başkanını seçmek üzere en geç üç (3) ay içinde ayrıca toplanır ve kendi içlerinden birini Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Federasyonun Yeni Genel Başkanıdır.

g) Federasyon Genel Başkanı (Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı), Federasyon başkanlığına üst üstte 2 dönem seçilebilir.

DENETLEME KURULU’NUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 17 -Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen beş (5) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda bir (1) başkanını ve bir (1) sekreter üyeyi seçer. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak kurul tamamlanır.

Federasyonun iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Denetleme Kurulu, bir yılı geçmeyen aralıklarla Federasyon çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denetleme, Federasyon merkezinde yapılır. Federasyona ait belgeler dışarıya çıkartılamaz. Denetleme Kurulu, federasyon çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına uygunluğunu, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını, yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olur ve yol gösterir. Gerektiğinde kurul toplantılarına katılır. Denetleme sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DANIŞMA VE ONUR KURULU’NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18 – Federasyon Danışma ve Onur Kurulu, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı (STK) temsil etmiş veya STK konusunda tecrübe ve bilgi ve deneyim sahibi olan ayrıca toplumda sevgi ve saygı kazanmış, toplumu kucaklayıcı kimliğiyle, sosyal, kültürel, siyasal vb. tüm toplumsal sorunlarımızda danışılabilir, yol açıcı, görüş geliştirici, katkıları olabilecek federasyona bağlı dernek üyeleri arasından Genel Kurulca  (30) üyeden oluşur. Kurul, Yönetimin icraatını kısıtlayıcı ya da sınırlayıcı değil, destekleyici, diyalog içinde geliştirici bir işlev görür.

Danışma ve Onur Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir (1) Başkan, bir (1) Başkan Yardımcısı ve bir (1) Sekreter üye seçer.

Danışma ve Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun dosya havale etmesi üzerine veya kendiliğinden gerek gördüğü hallerde toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyu çoğunluğu belirler.

Danışma ve Onur Kurulu’nun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir. Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Başkan’ın onayı ile kesinleşir.

Danışma ve Onur Kurulu, federasyon tüzüğüne, federasyonun amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üye dernekler ile ilgili olarak Genel Başkan tarafından havale edilen konuları inceler, soruşturur ve önerdiği tedbiri veya cezayı yetkili organa sunar. Onur Kurulunun uygun gördüğü uyarma ve kınama cezaları, Genel Başkanın onayı ile kesinleşir. Geçici veya kesin çıkarma cezası, Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İlişik kesme cezalarına karşı Genel Kurul’da itiraz edilebilir. Genel Kurul’un kararı kesindir.

DANIŞMA VE ONUR KURULUNCA ÖNERİLEBİLECEK CEZALAR

Madde 19 – Danışma ve Onur Kurulu, Genel Başkan tarafından havale edilen dosya ile ilgili inceleme ve soruşturmalarını en geç bir ay içerisinde tamamlayıp raporunu Genel Başkanlığa sunar. Yönetim Kurulunca İnceleme sonuçlarına göre Başkanlar Kurulunun görüşü alınır. Danışma ve Onur Kurulunun önerebileceği cezalar şunlardır:

a) Uyarma,, b) Kınama,, c) Kesin olarak üyelikten çıkarma,

Hangi eylemlere hangi cezalarının verileceği, savunma ve itiraz süreleri,

Danışma ve Onur Kurulu’nun çalışma esasları ve cezalarının sonuçları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

BAŞKANLAR KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20 – Başkanlar Kurulu bir danışma kuruludur.

Başkanlar Kurulu; Federasyon Genel Başkanı ve üye derneklerin başkanlarından oluşur. Genel Başkanın yokluğunda başkanlar kuruluna genel başkanın görevlendireceği bir genel başkan yardımcısı başkanlık eder. Üye dernek başkanları mazeretleri nedeniyle katılamamaları halinde, dernek başkanının yazılı olarak görevlendireceği başkan yardımcıları ya da sekreter üye derneği temsilen katılabilir.

Başkanlar Kurulu; en az dört (4) ayda bir toplanır. Çağrılı olarak her zaman toplanılabilir. Toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oylar çoğunluğun belirlenmesinde hesaba katılmaz. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkanlar kurulu toplantılarına, gündem konularıyla ilgilerine göre, Genel Başkanın çağrısı üzerine Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme kurulu ve Danışma ve Onur kurulu üyeleri de katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Başkanlar Kurulu’nda;

a) Genel Başkan veya Yönetim Kurulunca incelenmesi ve araştırılması istenen konular görüşülür, oluşturulan görüşler tavsiye kararı olarak iletilir.

b) Tüzüğün uygulanmasını sağlamak için hazırlanan yönetmelik taslakları incelenir, kurulun görüşleriyle birlikte Yönetim Kuruluna sevk edilir,

c) Derneklerin ortak ve benzer sorunlarının çözüm yolları, bölgesel, yurt içi ve yurt dışı iş birliği ve dernekler arası ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda alınacak önlemler ve izlenmesi gereken yol ve yöntemleri belirler.

d) Danışma ve Onur Kurulunca önerilen sürekli ilişik kesme cezaları hakkında görüş bildirir.

e) Federasyonun amaç ve ilkelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi ve bu konuda çıkacak engellerin aşılması için düşünce üretir. Federasyon tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca yapılan inceleme ve araştırma raporlarını tartışıp, uygulama plan ve projeleri haline dönüştürür. Federasyon merkezi ve üye dernekler arasında düşünce iletişimi konusunda Başkanlar Kurulu, yol gösterir, çalışmaların yaygın ve etkin bir biçimde yürütülmesine yardımcı ve destek olur.

Başkanlar Kurulu’nda ortaya konulan görüşler ve alınan kararlar kurul defterine kaydedilir. Kurula katılanlar tarafından imzalanır. Başkanlar Kurulu kararlarının uygulama sonuçları bir sonraki toplantıda yine Başkanlar Kurulu’nda görüşülür, henüz uygulanmasına geçilemeyen kararlarla ilgili olarak da kurula bilgi verilir.

f) Başkanlar kurulunun üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamazlar.

Başkanlar Kurulu’nun dışarıda federasyonu temsil yetkisi yoktur ve Yönetim Kuruluna destek amaçlı çalışır.

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ,

Madde 21 – Federasyon, amaçları benzer olan en az üç (3) adet Dernekler Federasyonu ile bir araya gelerek Konfederasyon kurabileceği gibi, aynı amaçlarla kurulmuş bir Konfederasyona üye olarak katılabilir.

Konfederasyona, kurucu üye veya kurulmuş olan Konfederasyona üye olabilmek için Federasyon Genel Kurul kararı gerekmektedir. Gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3’üdür. Karar oylaması açık olarak yapılır.

Federasyonu, Konfederasyonda temsil edecek delegeleri federasyon genel kurulunda seçilir ve seçilecek delege sayısı konfederasyon tüzük hükümlerine göre belirlenir.

ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

Madde 22- Federasyon, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette bulunabilir, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapabilir, yurtdışı kuruluşlara ve birliklere kurucu veya sonradan üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Yurt dışında temsilcilik açabilir.

Uluslararası kuruluşlara kurucu veya sonradan üye olması veya üyelikten çekilmesi, federasyon genel kurul kararı ve Genel Kurul üyelerinin sayısının salt çoğunluğu aranır.

GELİRLER

Madde 23 – Federasyonun başlıca gelirleri şunlardır:

a) Üye dernek ödentileri,

b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

c) Düzenleyeceği etkinliklerden sağlanacak gelirler,

d) Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler, yayın gelirleri,

e) Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu gelirleri,

f) Proje karşılığı gelirler,

g) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

h) Diğer gelirler,

ÜYE DERNEK ÖDENTİLERİ

Madde 24 -Federasyon, üye derneklerden iki tür ödenti tahsil eder.

a) Giriş ödentisi: Kurucu üyeler ve Federasyona üye olan derneklerden bir defaya mahsus olmak üzere Federasyona katılım payı ücreti alınır. Giriş ödentisi Genel Kurulda belirlenir

b) Aidatlar: Üye dernek aidat miktarı, üye derneğin son seçimli Abhazfed Genel Kurulunda kendisini temsil eden delege sayısına göre hesaplanır.

Her bir delege için ödenecek aylık aidat miktarı günün şartlarına uygun olarak Genel Kurulun kararı ile belirlenir. Güncellenen aidat miktarı takip eden takvim yılının başlangıcından itibaren geçerli olur.

Aidatlar, aylık eşit taksitler halinde ya da yıllık olarak tercihe göre tek seferde veya parçalar halinde federasyon merkezine ödenir. Aidat yükümlülüklerini yerine getirmeyen dernekler yazılı olarak uyarılmış olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından federasyon üyeliğinden çıkarılırlar.

BORÇLANMA İMKÂNI

Madde 25 – Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

İÇ DENETİM

Madde 26 – Federasyonda Genel kurul, Yönetim kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir

DEFTERLER KAYITLAR GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 27- Federasyon merkezinde, Dernekler Kanunu’nda gösterilen defter ve kayıtlar Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Federasyonun gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında, Dernekler Kanunu ve mali mevzuattaki usullere uyulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 28

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1 – Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2 – Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3 – Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4 – Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5 – İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri (Ek- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1 – (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ıncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2 – Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve federasyon tarafından tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE BOŞLUKLARI

Madde 29 – Tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almak koşulu ile genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin olumlu oyu ile yapılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile olur. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Değişiklik, kabulden sonra yürürlüğe girer.

FESİH ve TASFİYE

Madde 30 – Federasyonun feshi, genel kurul kararı ile her zaman mümkündür ve fesih kararı, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) olumlu oyu ile alınır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının 2/3 çoğunluğu ile olur. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Federasyonun feshi, yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Federasyonun feshi ve tüzel kişiliğin sona ermesi halinde tüm mal varlığı ve hakları federasyonu oluşturan derneklere, Federasyona seçilmiş genel kurul üyeleri oranında devir ve intikal ettirilir. Federasyonun fesih karan ile birlikte tasfiye işlemleri yapmak, hesaplan kapatmak ve fesih anındaki Federasyonun safi mevcudunu tespit etmek için, bir tasfiye heyeti kurulur. Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Tasfiye işlemleri üç kişilik tasfiye kurulu tarafından tamamlanır.

KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Madde 31 – Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekleri hakkındaki hükümleri uygulanır.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE DİĞER İŞLEMLER

Madde 32 – Federasyon, iş bu tüzüğün kuruluş bildirisine ekli olarak en büyük mülki amire teslim edildiği andan itibaren tüzel kişilik kazanır.

Tüzük ise, gerekli incelemelerin tamamlandığının ve kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmadığının yazıyla bildirilmesiyle kesinleşir. Derneğe yazılı olarak bildirilen ilan tarihinden itibaren altı (6) ay geçmeden ilk genel kurul toplantısı yapılarak zorunlu organlar oluşturulur.

KURUCU DERNEKLER

Madde 33 – Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun kurucusu olan dernekler:

1- KAFKAS ABHAZYA KÜLTÜR DERNEĞİ, 2- ANKARA ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ, 3- İNEGÖL ABHAZ KÜLTÜR

  Bu haber 908 defa okunmuştur.
Etiketler

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER HAKKIMIZDA Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  • SON YORUMLANAN HABERLER
  • SON YORUMLANAN VİDEOLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
GAZETEMİZ
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI